Reactàncies Monofàsiques de Línia

RI

 • Reactància monofàsica de línia per limitació de corrent.
 • Construïdes segonsIEC-UNE-UNE-EN-61558-2-20 – Directiva 2014/35 / UE.
 • Bobinats Classe HC (200ºC). Bobinats impregnats en Vernís. Tropicalitzat.
 • Aïllament Classe F (140 º C). Ta = 40ºC.
 • Tensió prova 3 KV contra massa. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
 • Connexió per borns protegides de contactes indirectes.
 • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, segons Norma UNE 20324-EN 60529.
 • Calculades per a una tensió de xarxa de 230V i UKN del 3,35% a intensitat nominal i freqüència 50Hz.
 • Linealitat sense saturació fins a 1,5 * In
 • Sobrecàrrega tèrmica màxima admissible 1,3 * In
 • La seva aplicació es distingeix per l’eliminació d’harmònics, microtalls de commutació i disminució del Δi / At al qual es veuen sotmesos els semiconductors, pertorbacions generades pels convertidors estàtics de potència.

230 V Uk = 3,35%

Comments are closed.