Reactàncies Trifàsiques

RT

  • Construïdes segons UNE-EN 60.076-6.
  • Bobinats Classe H (180º) i aïllament classe F (155º), tensió prova 3 KV contra massa. Protecció contra xocs elèctrics Classe I.
  • Connexió per borns protegides de contactes indirectes.
  • Grau de protecció de l’envolvent IP-00, segons Norma UNE 20324-EN 60529.
  • Classe Tèrmica T-40 / E. Tropicalitzat.
  • Calculades per a una tensió de xarxa de 3x400V i UKn del 3,35% a intensitat nominal i freqüència 50Hz
  • Linealitat sense saturació fins a 1,5 * In
  • Sobrecàrrega tèrmica màxima admissible 1,3 * In
  • La seva aplicació es distingeix per l’eliminació d’harmònics, microtalls de commutació i disminució del Δi / Dt al qual es veuen sotmesos els semiconductors, pertorbacions generades pels convertidors estàtics de potència.

Comments are closed.